Zawieszenia działalności transportowej wraz z zawieszeniem licencji

Tekst autorstwa Marii Krawczyk ukazał się na blogu portalu transport-expert.pl 3 października 2017 r.

W trakcie prowadzenia działalności transportowej może zdarzyć się sytuacja kiedy przedsiębiorca będzie chciał jedynie czasowo zaprzestać wykonywania działalności, na przykład ze względu na zastój lub nierentowność działalności. Jednak wstrzymanie samego wykonywania transportu, podczas gdy cały czas płynie ważność licencji byłaby dla przedsiębiorcy nieopłacalna. Ustawodawca dał mu taką możliwość w postaci zawieszenia działalności transportowej wraz z zawieszeniem licencji.

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego, może w dowolnym czasie zawiesić wykonywanie transportu drogowego w całości lub w części. Zarówno czas zawieszenia jak i jego zakres zależy od decyzji przewoźnika.

Wówczas, w czasie zawieszenia następuje wstrzymanie praw i obowiązków związanych z wykonywaniem transportu drogowego. Podstawowym skutkiem zawieszenia wykonywania transportu drogowego jest konieczność wstrzymania się przez przewoźnika od wykonywania przewozów i realizowania uprawnień wynikających z posiadanego zezwolenia. Czasowe wstrzymanie działalności może pociągać za sobą pewne korzyści dla przedsiębiorcy, na przykład finansowe – poprzez wycofanie z ruchu pojazdów, czy częściowy zwrot opłaty za udzielenie licencji.

Zawiadomienie o zawieszeniu transportu

W celu dokonania zawieszenia przewoźnik w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia okresu zawieszenia składa zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego do organu, który wydał licencję. Ustawa nie wprowadza szczególnych wymogów dotyczących formy takiego zawiadomienia. Ustawodawca wskazał jedynie, że w zawiadomieniu należy podać okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego oraz liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

Razem ze złożeniem zawiadomienia przewoźnik powinien zwrócić do organu posiadane wypisy z licencji. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości przewoźnik zwraca wszystkie wypisy z licencji, natomiast w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego – jedynie wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi planuje zaprzestać wykonywania przewozów drogowych.

Zwrot opłaty za licencję

Przewoźnik może również uzyskać zwrot części opłaty za udzielenie licencji. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o prawie transportowym dzieje się tak w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający trzy miesiące. Przy dłuższym okresie zawieszenia zwracana jest suma proporcjonalna do długości okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz liczby zawieszonych wypisów z licencji. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia organu licencyjnego o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zwrotu wymaganych wypisów licencji zgodnie z regulacjami ustawy.

Jak wspomniane było wcześniej, a zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, zawieszenie wykonywania przewozów może być całościowe lub częściowe. Całościowe oznacza wstrzymanie przez przewoźnika wykonywania działalności w zakresie przewozu w ogóle, a co za tym idzie wycofanie z wykonywania transportu drogowego wszystkich wykorzystywanych w tym celu pojazdów. Natomiast przez zawieszenie częściowe rozumie się jedynie częściowe wstrzymanie wykonywania przewozów lub ograniczenie zakresu działalności przewoźnika, poprzez wycofanie z wykonywania usług przewozu tylko niektórych wykorzystywanych w tym zakresie pojazdów.

Decyzja o tym, czy zawieszenie wykonywania przewozów będzie całościowe czy jedynie częściowe należy do przewoźnika. Oznacza to, że posiada on dużą swobodę w określeniu zakresu czasowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego, jedyne ograniczenie w postaci ustawowego wymogu wskazuje, że zawieszenie wykonywania transportu drogowego nie może nastąpić na okres przekraczający 12 miesięcy. Dodatkowo, przewoźnik może w okresie ważności licencji korzystać z uprawnienia zawieszenia wykonywania transportu drogowego wielokrotnie, pod warunkiem że pomiędzy okresami zawieszenia, nie dłuższymi niż 12 miesięcy, występują okresy wykonywania tego rodzaju działalności.

Wznowienie z mocy prawa

Przy wznowieniu wykonywania transportu drogowego przedsiębiorca nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Wznowienie wykonywania transportu drogowego następuje z mocy prawa po upływie okresu wskazanego w zawiadomieniu o zawieszeniu jego wykonywania. Natomiast organ, który udzielił licencji (zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym), jest zobowiązany do wydania z urzędu zwróconych wypisów przewoźnikowi – powinno to nastąpić w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Instytucja zawieszenia wykonywania działalności transportowej może stanowić ułatwienie dla przedsiębiorcy – dając możliwość zaprzestania działalności w celu „przeczekania” niekorzystnego okresu w prowadzeniu działalności. Warto pamiętać o takiej możliwości, jak i wiedzieć w jaki sposób skutecznie dokonać zawieszenia.

Podstawa prawna:
ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym